橙就范文网 诗词鉴赏 塞上曲二首拼音版注释与解释

塞上曲二首拼音版注释与解释

塞上曲二首作者:戴叔伦朝代:南北朝塞上曲二首原文:军门频纳受降书,一剑横行万里馀。 汉祖谩夸娄敬策,却将公主嫁单于。 汉家旌帜满阴山,不遣胡儿匹马还。 愿得此身长报国,何须生入玉门关。 塞上曲二首。

塞上曲二首拼音版注释与解释

塞上曲二首

作者:戴叔伦
朝代:南北朝

塞上曲二首原文

军门频纳受降书,一剑横行万里馀。
汉祖谩夸娄敬策,却将公主嫁单于。
汉家旌帜满阴山,不遣胡儿匹马还。
愿得此身长报国,何须生入玉门关。

塞上曲二首拼音解读

jun1 mén pín nà shòu jiàng shū ,yī jiàn héng háng wàn lǐ yú 。
hàn zǔ màn kuā lóu jìng cè ,què jiāng gōng zhǔ jià dān yú 。
hàn jiā jīng zhì mǎn yīn shān ,bú qiǎn hú ér pǐ mǎ hái 。
yuàn dé cǐ shēn zhǎng bào guó ,hé xū shēng rù yù mén guān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

塞上曲二首拼音版注释与解释

返回顶部