橙就范文网 诗词鉴赏 自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文赏析,翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文赏析,翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字作者:杜甫朝代:南北朝自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文:杜陵有布衣,老大意转拙。许身一何愚,窃比稷与契。 居然成濩落,白首甘契阔。

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文赏析,翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字

作者:杜甫
朝代:南北朝

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文

杜陵有布衣,老大意转拙。许身一何愚,窃比稷与契。
居然成濩落,白首甘契阔。盖棺事则已,此志常觊豁。
穷年忧黎元,叹息肠内热。取笑同学翁,浩歌弥激烈。
非无江海志,萧洒送日月。生逢尧舜君,不忍便永诀。
当今廊庙具,构厦岂云缺。葵藿倾太阳,物性固莫夺。
顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。胡为慕大鲸,辄拟偃溟渤。
以兹悟生理,独耻事干谒。兀兀遂至今,忍为尘埃没。
终愧巢与由,未能易其节。沈饮聊自适,放歌颇愁绝。
岁暮百草零,疾风高冈裂。天衢阴峥嵘,客子中夜发。
霜严衣带断,指直不得结。凌晨过骊山,御榻在嵽嵲。
蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。瑶池气郁律,羽林相摩戛。
君臣留欢娱,乐动殷樛嶱。赐浴皆长缨,与宴非短褐。
彤庭所分帛,本自寒女出。鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。
圣人筐篚恩,实欲邦国活。臣如忽至理,君岂弃此物。
多士盈朝廷,仁者宜战栗。况闻内金盘,尽在卫霍室。
中堂舞神仙,烟雾散玉质。暖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。
劝客驼蹄羹,霜橙压香橘。朱门酒肉臭,路有冻死骨。
荣枯咫尺异,惆怅难再述。北辕就泾渭,官渡又改辙。
群冰从西下,极目高崒兀。疑是崆峒来,恐触天柱折。
河梁幸未坼,枝撑声窸窣。行旅相攀援,川广不可越。
老妻寄异县,十口隔风雪。谁能久不顾,庶往共饥渴。
入门闻号咷,幼子饥已卒。吾宁舍一哀,里巷亦呜咽。
所愧为人父,无食致夭折。岂知秋未登,贫窭有仓卒。
生常免租税,名不隶征伐。抚迹犹酸辛,平人固骚屑。
默思失业徒,因念远戍卒。忧端齐终南,澒洞不可掇。

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字拼音解读

dù líng yǒu bù yī ,lǎo dà yì zhuǎn zhuō 。xǔ shēn yī hé yú ,qiè bǐ jì yǔ qì 。
jū rán chéng hù luò ,bái shǒu gān qì kuò 。gài guān shì zé yǐ ,cǐ zhì cháng jì huō 。
qióng nián yōu lí yuán ,tàn xī cháng nèi rè 。qǔ xiào tóng xué wēng ,hào gē mí jī liè 。
fēi wú jiāng hǎi zhì ,xiāo sǎ sòng rì yuè 。shēng féng yáo shùn jun1 ,bú rěn biàn yǒng jué 。
dāng jīn láng miào jù ,gòu shà qǐ yún quē 。kuí huò qīng tài yáng ,wù xìng gù mò duó 。
gù wéi lóu yǐ bèi ,dàn zì qiú qí xué 。hú wéi mù dà jīng ,zhé nǐ yǎn míng bó 。
yǐ zī wù shēng lǐ ,dú chǐ shì gàn yè 。wū wū suí zhì jīn ,rěn wéi chén āi méi 。
zhōng kuì cháo yǔ yóu ,wèi néng yì qí jiē 。shěn yǐn liáo zì shì ,fàng gē pō chóu jué 。
suì mù bǎi cǎo líng ,jí fēng gāo gāng liè 。tiān qú yīn zhēng róng ,kè zǐ zhōng yè fā 。
shuāng yán yī dài duàn ,zhǐ zhí bú dé jié 。líng chén guò lí shān ,yù tà zài dì niè 。
chī yóu sāi hán kōng ,cù tà yá gǔ huá 。yáo chí qì yù lǜ ,yǔ lín xiàng mó jiá 。
jun1 chén liú huān yú ,lè dòng yīn liáo ké 。cì yù jiē zhǎng yīng ,yǔ yàn fēi duǎn hè 。
tóng tíng suǒ fèn bó ,běn zì hán nǚ chū 。biān tà qí fū jiā ,jù liǎn gòng chéng què 。
shèng rén kuāng fěi ēn ,shí yù bāng guó huó 。chén rú hū zhì lǐ ,jun1 qǐ qì cǐ wù 。
duō shì yíng cháo tíng ,rén zhě yí zhàn lì 。kuàng wén nèi jīn pán ,jìn zài wèi huò shì 。
zhōng táng wǔ shén xiān ,yān wù sàn yù zhì 。nuǎn kè diāo shǔ qiú ,bēi guǎn zhú qīng sè 。
quàn kè tuó tí gēng ,shuāng chéng yā xiāng jú 。zhū mén jiǔ ròu chòu ,lù yǒu dòng sǐ gǔ 。
róng kū zhǐ chǐ yì ,chóu chàng nán zài shù 。běi yuán jiù jīng wèi ,guān dù yòu gǎi zhé 。
qún bīng cóng xī xià ,jí mù gāo zú wū 。yí shì kōng dòng lái ,kǒng chù tiān zhù shé 。
hé liáng xìng wèi chè ,zhī chēng shēng xī sū 。háng lǚ xiàng pān yuán ,chuān guǎng bú kě yuè 。
lǎo qī jì yì xiàn ,shí kǒu gé fēng xuě 。shuí néng jiǔ bú gù ,shù wǎng gòng jī kě 。
rù mén wén hào táo ,yòu zǐ jī yǐ zú 。wú níng shě yī āi ,lǐ xiàng yì wū yān 。
suǒ kuì wéi rén fù ,wú shí zhì yāo shé 。qǐ zhī qiū wèi dēng ,pín jù yǒu cāng zú 。
shēng cháng miǎn zū shuì ,míng bú lì zhēng fá 。fǔ jì yóu suān xīn ,píng rén gù sāo xiè 。
mò sī shī yè tú ,yīn niàn yuǎn shù zú 。yōu duān qí zhōng nán ,hòng dòng bú kě duō 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字译文及注释

  杜陵地方,有我这么个布衣,年纪越大,反而越发不合时宜。对自己的要求,多么愚蠢可笑,私自下了决心,要向稷契看齐。这种想法竟然不合实际,落得个到处碰壁,头都白了,却甘愿辛辛苦苦

相关赏析

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字创作背景

这首诗题下原注:“天宝十四载十月初作。”杜甫在长安十年后始被授右卫率府胄曹参军,这是一个看管兵甲器仗的小官。担此任不久,即在公元755年(天宝十四年)的十月、十一月之间,他由长安往

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字题解

这首诗作于天宝十四载(755)。十月,杜甫得到右卫率府兵曹参军的任命。十一月,杜甫从京城长安去奉先县(治所在今陕西蒲城)探家,安禄山恰在此时造反。杜甫经骊山时,安史之乱的消息还无从

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字原文赏析,翻译

自京赴奉先县咏怀五百字 / 自京赴奉先咏怀五百字赏析

在杜甫的五言诗里,这是一首代表作。公元755年(天宝十四载),安史之乱的消息尚未传到长安,然而诗人在长安往奉先县途中的见闻和感受,已经显示出社会动乱的端倪,所以诗中有“山雨欲来风满

返回顶部